Stefanie is Master of Arts!

Als therapeut weet je dat de therapie werkt, maar hoe bewijs je dat?  Door wetenschappelijke onderbouwing! 

In november 2022 heeft Stefanie Beuzenberg, beeldend therapeut op de praktijk, haar masterdiploma in ontvangst mogen nemen. Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding vaktherapie was een kwalitatief praktijkgericht onderzoek naar schildertherapie bij astma, wat is uitgevoerd op het Therapeuticum dit voorjaar.
De globale onderzoeksvraag was: Welke ervaringen doen volwassenen met astma op tijdens en na een therapeutische schilderinterventie? Het doel daarbij was om inzicht te krijgen in de manier waarop de schildertherapie bijdroeg aan de eventueel ervaren veranderingen.
De conclusie was dat de cliënten rust en ontspanning hebben ervaren door het schilderen en dat dit bijdroeg aan een verbeterde en diepere ademhaling. Alle deelnemers gaven aan baat te hebben gehad bij het behandeltraject. Bij twee deelnemers toonden de vragenlijsten een klinisch relevante verbetering betreffende de astma gerelateerde kwaliteit van leven na afloop van het behandeltraject. Door dit onderzoek is er meer inzicht gekomen in deze ondersteunende interventie bij de behandeling van volwassenen met astma, wat als basis voor grootschaliger onderzoek kan dienen.

Grote dank gaat uit naar alle patiënten en collega’s die hebben deelgenomen en meegewerkt aan dit bijzondere onderzoek!